„Demokratie ist Geschichte“. Pierre Rosanvallons Untersuchungen zur modernen Demokratie in praktischer Absicht

Speaker: Prof. Dr. Lutz Raphael
Presentation, Niklas Luhmann Award 2016 for Pierre Rosanvallon, Bielefeld, 15.11.2016

Research association:
Forschungszentrum Europa

Contact